FOR MEDLEMSBEDRIFTER

VÅRE TJENESTER

En fellesordning som eies av medlemsbedriftene.

Tjenester

Alle ansatte i våre medlemsbedrifter kan ta direkte kontakt med oss uten at det faktureres eller rapporteres til arbeidsgiver. Vi har taushetsplikt.

Som medlem hos oss er det en rekke tjenester som inngår i medlemskontingenten. For nærmere informasjon om hvilke tjenester som er aktuelle for din virksomhet ta kontakt med oss.

Bistand til det systematiske HMS arbeidet
 • Hjelp til utarbeidelse og revisjon av internkontrollsystemet
 • Overordnet risikovurdering (arbeidsmiljørisiko, avvikshåndtering, handlingsplan for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS-arbeid)
 • Plan over hva bedriftshelsetjenesten bistår med (samarbeidsplan)
 • Deltakelse i arbeidsmiljøutvalg (AMU)
 • Deltakelse i vernerunder (antall tilpasset størrelse på virksomheten)
Arbeidsmedisin / Arbeidshelse

 • Lettere oppfølging av funn i forbindelse med arbeidshelseundersøkelser
 • Individuell veiledning/ coaching for ansatte og ledere (inntil 2
 • samtaler)
 • Henvisning til fastlege, spesialister eller arbeidsmedisinske avdelinger
 • Vurdere behov for yrkesvaksinering
 • Meldinger til NAV og Arbeidstilsynet
 • #informasjon kommer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø

#informasjon kommer

Sykefraværsoppfølging

Vi bistår virksomheten med forebygging, oppfølging og tilrettelegging (møter og samtaler, arbeidsplassvurderinger og råd om tilrettelegging på arbeidsplassen)

Bistand ved hjelpemiddelsaker, bistand for IA-virksomheter ved søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd og BHT honorar

AMU utgalg

#informasjon kommer

Rus/Akan

Bedriftshelsetjenesten kan bistå ved utarbeidelse av policy og retningslinjer, lederstøtte og individoppfølging i din virksomhet. BHT stiller også med en representant i de virksomheter som har AKAN utvalg.

Ergonomi

Bistand og råd ved ombygging eller nybygg (valg og plassering av møbler og utstyr, lys, akustikk), råd ved innkjøp og lignende.

Kartlegging og risikovurdering av ergonomiske forhold: arbeidsplassvurderinger, vernerunder og gjennomgang av arbeidsoperasjoner.

Foreslå tiltak og løsninger ved ergonomiske utfordringer: dataarbeidsplassen, logistikk, organisering av lager, håndtering av maskiner/utstyr, kontorlandskap, belysning, vibrasjoner, renhold med mer.

Bistå virksomheten ved etablering av rutiner.

Vi kan bistå med ergonomisk kartlegging og tilrettelegging for hele bedriften, avdelinger eller enkeltansatte.

Trening og kosthold

Yrkeshygiene

Bistand innenfor området yrkeshygiene, for eksempel kjemikaliehåndtering, stoffkartotek, arbeidsinstrukser og bruk av verneutstyr.

Kartlegging og risikovurdering av fysiske, kjemiske og biologiske forhold, vibrasjon, støy, støv og stråling.

Forslag til tiltak, eksempelvis om håndtering av maskiner og utstyr, inneklima, ventilasjon, substitusjon og ulykkesforebygging.

Informasjon og opplæring

Vi tilbyr nå bransjerettet informasjon per mail til våre medlemmer.

Vi kan også tilby bedriftsintern undervisning for eksempel i tilknytning til lunsj eller interne møter (30-45 minutter) Eksempler på aktuelle tema:

Informasjon om helseeffekter av ulike eksponeringer

Yrkeshygiene:

 • kjemisk og biologisk helsefare, stoffkartotek, renhold, inneklima

Ergonomi:

 • vibrasjoner, manuell håndtering, arbeidsteknikk, organisering av arbeidet, forflytning, tungt og ensformig arbeid

Støy og hørsel

Verneutstyr

Arbeidsglede

Kommunikasjon

Stressmestring

Konfliktforebygging/håndtering

Sykefraværsarbeid

Vi holder også Andre aktuelle kurs og samlinger som

Verneombudssamlinger

Ledersamlinger

HMS kurs for ledere

HMS kurs for verneombud og AMU medlemmer

HLR kurs

For mer informasjon, tider og priser se fanen Kurs og Arrangement

Yrkesvaksinasjon

Vaksinasjon i forbindelse med arbeid

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere om det er risiko for at de ansatte kan utsettes for smittestoffer på jobb. Hvis det er en risiko skal arbeidsgiver sørge for forebyggende smitteverntiltak. For noen av sykdommene arbeidstakere kan utsettes for finnes det vaksiner. Arbeidsgiver skal i disse tilfellene sørge for at ansatte som trenger det får tilbud om vaksinasjon.

Arbeidsmiljøloven § 4 sier at «arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd». Vaksinasjon kommer i tillegg til andre smitteforebyggende tiltak, og den opplæring og instruksjon som skal gis på arbeidsplassen.

Vurdering av smitterisiko

Personer med samme yrke eller samme arbeidsgiver trenger ikke alltid de samme vaksinene. Smitterisikoen skal vurderes ut fra det konkrete arbeidsmiljøet og de konkrete arbeidsoppgaver den enkelte ansatte har. Vi bistår virksomheten med risikovurdering.

Vaksinasjonstilbudet til hver person avhenger blant annet av:

 • Hvilke typer arbeidsoppgaver den enkelte har
 • Hvilke smittestoffer som kan forekomme i arbeidsmiljøet
 • Grad av smittepress ut fra risikovurdering og kvalitet på andre smitteforebyggende rutiner i bedriften
 • Hvilke vaksiner den enkelte har fått før
 • Arbeidstakerens helsetilstand

Kostnader ved vaksinering

Arbeidsgiver skal dekke kostnadene ved nødvendig vaksinasjon. Tilbud om vaksinasjon bør gis skriftlig, og det bør dokumenteres når slike tilbud er gitt. Arbeidstakerne skal gis informasjon om fordeler og ulemper ved å la seg vaksinere. Det er frivillig for arbeidstakerne å ta imot tilbudet om vaksinasjon.

Når elever ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner utfører arbeid som ledd i praktisk opplæring, anses de som arbeidstakere etter bl.a. arbeidsmiljølovens kapittel 1 dersom arbeidet foregår under forhold som kan innebære fare for studentenes liv og helse. Dette må forstås slik at lærestedet har ansvar for at studenter får tilbud om sikker og effektiv vaksinasjon mot biologiske faktorer de kan bli eksponert for.

Aktuelle arbeidsvaksiner kan være:
Hepatitt A, Hepatitt B influensa, Stivkrampe, Kikhoste, Polio, Tuberkulose, Meslinger, Influensa og TBE.

Klikk her for mer informasjon om yrkesvaksiner fra Folkehelseinstituttet

Blodprøver

Vi utfører antistoffundersøkelser ved hjelp av blodprøve etter vaksinering
Vi foretar også oppfølging/prøvetaking av ansatte i bedrifter med kjemisk eksponering som for eksempel bly og kadmium.

Attester

Bedriftshelsetjenesten Mandal utsteder en rekke helseattester og legeerklæringer. Det anbefales å bestille time i god tid da vi ikke har lege hver dag og det hender at enkelte ikke oppfyller kravene til helseattest.  Det kan da bli aktuelt med henvisning til spesialist for avklaring. Arbeidsgivere trenger da ofte litt tid for å finne alternative løsninger eller andre personer til en jobb.

Følgende attester utstedes hos oss:

Helseattest førerrett

Nye helsekrav til helseattest for førerkort trådte i kraft 01.10.16.

Legeundersøkelse i forbindelse med førerkortattest skal avdekke eventuell sykdom som er uforenelig med kjøring. Søker skal ikke misbruke alkohol eller narkotika, og ikke ha en medisinsk tilstand som er uforenelig med kjøring.

Medisinske tilstander som kan føre til nedsatt reaksjonsevne eller tap av bevissthet vil som regel føre til at helseattest for førerkort ikke blir utstedt før søkeren har vært undersøkt av spesialist.

Helseattest førerkort

Helseerklæring utfylt av lege på standardisert skjema fastsatt av Helsedirektoratet og som inkluderer egenerklæring om helse.

Helseundersøkelsen ved helseattest førerkort inkluderer klinisk undersøkelse herunder syn, hørsel, balanse, kraft, og undersøkelse av hjerte og lunger.

Ved behov kan søker bli henvist videre for å utelukke hjertesykdom, diabetes eller demens.

 

Se skjema fra Helsedirektoratet, trykk her.

Legitimasjon: søker skal vise fram godkjent ID, helst førerkortet.

Helseattest og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere.

#mer info kommer

Helseattest for å arbeide offshore (Offshoreattest)

Personer som skal reise til faste og flyttbare rigger, og som deltar i petroleumsvirksomheten, skal ha offshore helseerklæring. Fra 01.01.2014 ble det bestemt at kun petroleumsleger kan utstede helseerklæringer. Det er Fylkesmannen i Rogaland som har landsdekkende rolle i saker som gjelder helse og hygiene i petroleumsvirksomheter til havs på den norske kontinentalsokkelen.
Det er altså fylkesmannen som forvalter regelverket for helsekravene som petroleumslegene arbeider etter. Vår bedriftslege er autorisert petrolemslege har gjennomgått obligatorisk opplæring og bestått tilhørende eksamener.

 

Les mer om ordningen om petroleumslege hos Helsedirektoratet

 

 

Priser:

Medlem: 890,-

Ikkemedlem: 1890,-

Helseattest for yrkesdykkere. (Dykkerattester)

Det er Fylkesmannen i Rogaland som forvalter kravene for yrkesdykking i Norge.

Yrkesdykking innaskjers

Innaskjers dykking er regulert av Forskrift om dykking gitt av Direktoratet for arbeidstilsynet. Helsekravene for innaskjers dykking blir forvaltet av ved Statens dykkerskole – Høgskolen i Bergen.

Yrkesdykking utaskjers (offshore)

Helsekravene for dykking utaskjers (offshore) er regulert i Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs gitt av Helsedirektoratet. Det går fram av forskriften at Helsedirektoratet fastsetter særskilte helsekrav til dykkere i tillegg til de generelle kravene til personer i petroleumsvirksomheter. Helsekravene framgår av veileder IS-1879, se linken under.

 

Veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten. Trykk her.

 

Legitimasjon

Søker skal ha med seg gyldig legitimasjon

 

Priser:

Medlem: 890,-

Ikkemedlem: 1890,-

Helseattest for personer som arbeider med næringsmidler.
Helseattest for personer som skal jobbe med asbest.
Helseattest for personer som jobber med varmt arbeid.

Bli medlemsbedrift

Vi ringer deg opp

Vi har medlemsbedrifter i Agderfylkene i de fleste bransjer, både i privat og offentlig sektor.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.