TRYGGHET OG TRIVSEL
I DIN VIRKSOMHET

Vi bistår din bedrift med å skape et trygt og godt arbeidsmiljø

Hva kan vi hjelpe med?

Helse

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

arbeidsmiljø

BHT Mandal utfører virksomheten i samsvar med Lov om arbeidsmiljø, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og Forskrift om systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Vi utfører vår virksomhet i samsvar med faglige og yrkesetiske retningslinjer og bruker kvalifisert personell med relevant utdannelse og erfaring.

Vi ønsker primært å jobbe inn mot kundene i bedriftens miljø. Der det er mulig vil vi være oppsøkende og utføre vårt arbeid på arbeidsplassene. Vi har møter med våre kunder flere ganger i året for å utarbeide og evaluere risikovurderinger og handlingsplaner. I handlingsplanen står det beskrevet hva bedriften og bedriftshelsetjenesten skal gjøre gjennom året for å oppfylle HMS krav. Det er viktig at handlingsplanen blir fulgt opp og evaluert jevnlig da dette skal være styringsdokumentet for hvilke HMS tiltak som skal gjennomføres inneværende år.

Det skal utarbeides rapporter som inneholder resultatbeskrivelser og forslag til forebyggende tiltak, forslag til bedring av interne HMS-prosedyrer som fremmer en positiv utvikling innen HMS arbeidet.

Kurs og undervisning

Vi tilbyr et bredt utvalg av åpne og bedriftsinterne HMS kurs, samt kurs i førstehjelp, hjertestarter og forflytning. Noen kurs holdes i våre lokaler, andre direkte på arbeidsplassen.

Vi kan også levere ferdige kurspakker i din bedrift, eller tilpasse kursene slik at de passer nettopp deres situasjon og behov.

Les mere under kurs.

sykefravær

Sykefraværet går ikke ned! Gjennom 2017 har sykefraværet i Norge vært stabilt og andelen arbeidstakere med legemeldt sykefravær var 6,5 prosent 3. kvartal 2017 (SSB).

Livsstilsrelaterte sykdommer er i dag vår fraværs- og helseutfordring nummer 1, med stillesitting, feil kosthold og stress som hovedutfordringer. Dette gir seg utslag i at muskel- og skjelett og psykiske plager per i dag er de to største årsaks-grupperinger til sykdom og sykefravær.

Les mere om hva vi kan hjelpe din bedrift med.

lederstøtte

Som leder kjenner du kanskje at «det er noe» med en av dine ansatte, men det er vanskelig å vite hva det kan være, om du skal ta det opp med den det gjelder, og hvordan du i tilfelle skal ta det opp.

Når en eller flere av dine ansatte allerede er ute i sykemelding er det også en del ting du som leder må kjenne til og følge opp, både av lovmessige hensyn og av hensyn til den sykemeldte, kolleger og bedriften.

Bedriftshelsetjenesten har kompetanse og erfaring med dette og kan bistå ledere med råd, deltagelse i møter/samtaler med ansatte og planlegging og gjennomføring av sykefraværsoppfølging.

Vi kan også bidra med «andre» mulige tiltak i de spesielt vanskelige sykefraværssakene, som vi har erfaring med at fungerer fra andre bedrifter.

Ergonomi og arbeidplassvurderinger

Et stort antall undersøkelser gir grundig dokumentasjon av sammenhengen mellom jobbrelaterte plager i muskel/skjelettsystemet og sykefravær. De vanligste plagene rammer skuldre, nakke, hode, rygg og underarm. Vanlige årsaker til muskel og skjelettlidelser er overbelastninger, monotone arbeidsstillinger og uheldige ergonomiske forhold på arbeidsplassen. Det er påvist betydelig bedre behandlingsresultat av slike plager om man parallelt til behandlingen, tilrettelegger arbeidsforholdene for en optimal belastning på arbeidsplassen. Med andre ord minimaliserer faren for uheldige belastningstyper.

BHT Mandal kan vurdere ergonomisk og fysisk arbeidsmiljø ved besøk, samtaler og evt bildedokumentasjon i samråd med ledelse og ansatte. Vi rapporterer til virksomheten og beskriver behov for oppfølgende besøk, strakstiltak og tiltaksanbefalinger.

Forebyggende helsearbeid

Vi bistår arbeidsgiver, arbeidstaker, arbeidsmiljøutvalg og verneombud i deres arbeid for å skape sunne og trygge arbeidsforhold.
Bedriftshelsetjenesten

Hovedmålet vårt

Bedriftshelsetjenesten skal være et naturlig sted å henvende seg for alle som har et arbeidsmiljøspørsmål. Hovedmålet vårt er å hjelpe bedriftene med å helsefremmende arbeidsplasser og forebygge skader og sykdom.

Enkeltansatte og grupper

Samtaler og møter

Kontakten med enkeltpersoner i bedriftene skjer på mange plan. Vi treffer de fleste regelmessig gjennom den periodiske helsekontakten. I tillegg tar mange kontakt med oss direkte hvis de har et arbeidsrelatert problem.

Innenfor normene?

Målinger

Bedriftshelsetjenesten har yrkeshygieniker som kan gjøre yrkeshygieniske vurderinger og målinger. Det er viktig å vite om nivåene av helsefarlige stoffer i luften er innenfor de normene som gjelder.

Ansatt i en av våre 150 medlemsbedrifter?

Innloggingsside for medlemsbedriftene

Hva vi gjør

Trygghet og trivsel

Bedriftshelsetjenesten legger vekt på å arbeide systematisk, og i tråd med bedriftens eget internkontrollarbeid.

FØRSTEHJELPSKURS

Sykepleierne våre holder førstehjelpskurs som er inkludert i kontingenten til medlemsbedriftene.

RISIKOANALYSE

Bedriftshelsetjenesten har kompetanse til å hjelpe bedrifter i gang med risikoanalyse å forebygge ulykker.

ERGONOMI

Plager i muskler, sener og ledd er en av de vanligste årsakene til fravær, god ergonomi kan forebygge dette.

HELSEUNDERSØKELSE

Helsekontakten kombinerer en målrettet samtale om arbeidsmiljø og helse med fysiske undersøkelser.

Bli medlemsbedrift

Vi ringer deg opp

Vi har medlemsbedrifter i Agderfylkene i de fleste bransjer, både i privat og offentlig sektor.

Emergency Call

In case of urgent, feel free to ask questions.